• greg miller

Principal's Message

 • November 11, 2019

  Posted by Connie Nassios on 11/10/2019

  Good evening, this is Dr. Miller, principal at John Muir Middle School with this week’s update. The John Muir PTSA will be meeting tomorrow night at 7 and all are welcome to attend. On Wednesday, all students will be running the Bean Run in their PE class. Then, this Saturday from noon to 4, the PTSA-sponsored Fall Festival will take place and all are encouraged to come and join the fun. There will be inflatables, great games with prizes, food and desserts, water games and lots of fun activities. We hope to see you there. Finally, I would encourage you to check out two resources available to you. First, many parents have found the Parent Institute Newsletter on our website to be very useful. It can be found under the “Parents and Community” tab. Also, in the foyer of the main office, we have a lending library for parents with dozens of books related to parenting teenagers. A list of the book titles can also be found under the “Parents and Community” tab.

  Thank you and have a great week.


  Բարի երեկո: Ջոն Մյուիր դպրոցի տնորեն դոկտոր Միլլերն է զանգահարում տեղկացնելու այս շաբաթվա միջոցառումների մասին: Ջոն Մյուիր դպրոցի PTSA կազմակերպության հերթական ժողովը տեղի կունենա վաղը երեկոյան ժամը 7-ին: Հրավիրում ենք բոլոր ծնողներին ներկա գտնվել: Չորեքշաբթի օրը, ֆիզկուլտուրայի դասի ընթացքում, բոլոր աշակերտները կմասնակցեն վազքի մրցման: Շաբաթ օրը, կեսօրվա ժամը 12-ից մինչև կեսօրից հետո ժամը 4-ը, տեղի կունենա PTSA կազմակերպության հովանավորած աշնանային փառատոնը: Հրավիրում ենք բոլորին ներկա գտնվել: Կունենանք փչովի խաղատեղեր, տարբեր խաղեր, որի ընթացքում կարելի է պարգևներ ստանալ, ուտելիք և քաղցրավենիք, ջրային խաղեր և այլ միջոցառումներ: Հուսով ենք, որ ներկա կգտնվեք: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ դուք կարող եք օգտվել 2 ռեսուրսներից. 1) ծնողներից շատերը գտել են, որ մեր դպրոցի կայքում զետեղված ծնողական ինստիտուտի նորությունների թերթը պարունակում է օգտակար խորհուրդներ: Այն գտնվում է «Ծնողներ և համայնք» բաժնում, 2) մեր դպրոցի գրասենյակում գործում է գրադարան, որը հարուստ է դեռատիների մասին գրքերով: Այս գրքերի ցուցակը կարելի է նաև ձեռք բերել մեր դպրոցի կայքի «Ծնողներ և համայնք» բաժնում:
   
  Շնորհակալություն և հաջողություն եմ ցանկանում:
  Comments (-1)
Last Modified on Sunday at 6:16 PM